Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Artikel 1
De deelnemer dient zich te houden aan het door de organisator uitgezette parcours. Hij moet als deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 2
De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 3
De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisatie, c.q. van personen die zijn aangewezen als wegwijzer of verkeersregelaar.

Artikel 4
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien dit op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5
De deelnemer mag  geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaten.

Artikel 6
De deelnemer dient tijdig voor de start  aanwezig te zijn.

Artikel 7
De deelnemer ontvangt van de organisatie een startnummer.. De deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen en dient zodanig te worden bevestigd en gedragen dat het goed zichtbaar is.

Artikel 8
De tijdregistratie geschiedt door gebruik te maken van dagchips van Racetimer. Deze chips dienen bij de finish te worden ingeleverd.

Artikel 9
De organisator stelt de uitslag vast en is kan de uitslag te wijzigen na vastgestelde onjuistheden.

Artikel 10
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. Deze is accommodatie is niet bewaakt !.

Artikel 11
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers.

Artikel 12
De organisatie behoudt zich het recht voor de route te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

Artikel 13
Achter de laatste loper, rijdt een bezemfiets.

Artikel 14
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisatie.